Koncepcja pracy

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola.

Roczny plan pracy w przedszkolu Publicznym im . W. Majak w Pleśnej w roku szkolnym 2022/23

Proces edukacyjny:
1.„Mali przedsiębiorcy”-tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i kreatywności dzieci.
2. „ Każdy jest inny”- wspomaganie rozwoju emocjonalnego dziecka w rożnych sferach działalności ze szczególnym uwzględnieniem form muzyczno-teatralnych.
   
Kierunki polityki oświatowej w roku szkolnym 2022/23:

1.Wychowanie  zmierzające  do  osiągnięcia  ludzkiej  dojrzałości  poprzez kształtowanie  postaw  ukierunkowanych  na  prawdę,  dobro  i  piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.
2.Doskonalenie  kompetencji  nauczycieli  do  pracy  z  uczniami  przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz  kompetencji  nauczycieli  nowych  przedmiotów  wprowadzonych  do podstawy programowej.
3.Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i  skutecznego  wykorzystywania  technologii  informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.
4.Podnoszenie  jakości  kształcenia  oraz  dostępności  i  jakości  wsparcia udzielanego  dzieciom  i  uczniom  w  przedszkolach  i  szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

WNIOSKI  WYNIKAJĄCE Z  NADZORU  PEDAGOGICZNEGO

Rozwijanie kompetencji w zakresie budowania dziecięcego systemu wartości.
Wykorzystywanie możliwości monitora interaktywnego podczas różnorodnych zajęć.

 

Element zostanie usunięty i nie będzie można go przywrócić