Koncepcja pracy

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola.

Roczny plan pracy w przedszkolu Publicznym im . W. Majak w Pleśnej w roku szkolnym 2021/22

Proces edukacyjny:

1. “Odkrywamy, przekształcamy i działamy” – kształtowanie preorientacji zawodowych, poznawanie różnych zawodów.

2. “Kiedyś będę dorosły” – budowanie dziecięcego systemu wartości, poznawanie co jest dobre, a co złe w otaczającym świecie; rozwijanie kompetencji kluczowych.

Kierunki realizacji polityki oświatowej w roku sz. 2021/22

 • Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
 • Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.
 • Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
 • Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.
 • Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Zagadnienia z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej – uwzględnienie wniosków

 • Należy na początku roku szkolnego informować rodziców jakie umiejętności matematyczne dziecko w danym wieku powinno posiadać oraz na bieżąco informować o poziomie umiejętności matematycznych dziecka.
 • W ramach warsztatów i zajęć otwartych dla rodziców organizować zabawy i gry rozwijające umiejętności matematyczne.
 • Należy nadal wzbogacać bazę przedszkola o dodatkowe pomoce dydaktyczne, w tym tablicę interaktywną.
 • Należy rozważyć dla dzieci mających trudności oraz zdolnych w zakresie edukacji matematycznej przygotowanie dodatkowych kart edukacyjnych do pracy w domu dla rodziców chętnych.
 • Nadal modyfikować i wzbogacać ofertę zajęć prowadzonych w przedszkolu w celu rozwijania zainteresowań i kompetencji kluczowych dzieci.
 • Należy kontynuować podjęte działania w zakresie kształtowania umiejętności matematycznych.

 

Element zostanie usunięty i nie będzie można go przywrócić