2022-09-18

Roczny Plan Pracy 2022-23


Zapoznanie z elementami przedsiębiorczości na podstawie literatury dziecięcej np.: Jan Brzechwa „Kapce”, Czesław Janczarski „Sklep spożywczy”, „Gdzie się co kupuje”, „W sklepie z zabawkami”; W. Widłak „Wesoły ryjek i wynalazki – zakupy”, itp. uświadomienie dzieciom wartości pieniędzy.

 

Dzień Przedszkolaka to ważne święto uczcijmy je razem jesiennym wierszem i piosenką” – rozwijanie wszechstronnej stymulacji dzieci poprzez połączenie wrażeń wzrokowych, słuchowych, ruchowych

i dotykowych; wyzwalanie pozytywnych emocji, budowanie dziecięcego systemu wartości.

 

Grosz do grosza, a będzie kokosza” – poznanie polskiego przysłowia, które uczy, że każdy pieniądz się liczy, zorganizowanie zbiórki dla chętnych na rzecz wybranej organizacji charytatywnej/Domu dziecka.

 

Rada szkoleniowa „Jak wychować przedsiębiorcze dziecko?” – kształtowanie podstawowych kompetencji kluczowych u dziecka.

 

Utworzenie kącika tematycznego „W sklepie” – zabawy – wybór asortymentu, nadanie nazwy, kupowanie, sprzedawanie, ważenie, eksperymentowanie, klasyfikowanie towarów ze względu na ich przeznaczenie, używanie banknotów i monet.

 

Spacery tematyczne po okolicy- odnajdywanie punktów sprzedaży detalicznej; nazywanie tych punktów i sprawdzanie jakie produkty można w nich kupić; wdrażanie do stosowania zwrotów grzecznościowych, poszerzenie spostrzeżeń i doświadczeń dzieci.

 

Wędrówka po sklepach przy wykorzystaniu monitora interaktywnego - poznanie różnego rodzaju sklepów, miejsc z usługami handlowymi, uświadomienie sobie o różnorodności cen, wartości pieniądza.

 

Skrzynia skarbów” – eksperymentowanie, doświadczanie

i manipulowanie z użyciem monet, banknotów, kart płatniczych; rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej, stwarzanie okazji

do swobodnej ekspresji językowej, ruchowej i plastycznej.

 

Pozwólmy dzieciom działać – międzygrupowe quizy, gry

ze szczególnym uwzględnieniem monitora interaktywnego, rozwijanie kompetencji matematycznych i cyfrowych, wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka.

 

Wycieczka do banku- zwiedzanie pomieszczeń banku, poznanie sposobu oszczędzania, gromadzenia, lokowania i przechowywania pieniędzy, zapoznanie z wyglądem karty płatniczej, banknotów i monet bankomatem, płatnością elektroniczną.

 

Zabawy matematyczne z monetami i banknotami”- porównywanie, eksperymentowanie, manipulowanie, poszerzanie osobistych doświadczeń dzieci, a także wartości, wyglądu, kształtu poszczególnych monet i banknotów.

 

Obejrzenie filmiku edukacyjnego: „Krótka historia pieniądza”- zapoznanie z ewolucją przedmiotów płatniczych: od pieniądza jako przedmiotu przez monety, banknoty, kartę płatniczą ,rozwijanie umiejętności formułowania wniosków opartych na obserwacjach, kształtowanie myślenia przyczynowo – skutkowego.

 

Przedsiębiorczość wychowuje szlachetne dzieci”- zaproszenie do przedszkola przedstawicieli Koła Gospodyń Wiejskich lub Grupy Odrolnika; stwarzanie dzieciom warunków do samodzielnego eksplorowania świata, eksperymentowania i doświadczania.

Prezentacja filmu na monitorze interaktywnym pt. „Mennica polska” – zapoznanie ze sposobem wytwarzania pieniędzy: monet, banknotów, sztabek złota, medali i monet okolicznościowych.

Nawiązanie współpracy z bankiem Santander Polska- udział w projekcie „Finansiaki” – zdobycie umiejętności efektywnego gospodarowania własnymi środkami finansowymi, kreowanie postaw przedsiębiorczości w dorosłym życiu.

 

Konkurs plastyczny pt. „Zaprojektuj banknot wspólnie z rodzicem”. Stworzenie projektu banknotu dowolną techniką plastyczną, pogłębianie wiedzy dotyczącej banknotów, rozwijanie kreatywności, pomysłowości

i wyobraźni twórczej dzieci poprzez ekspresję plastyczną; rozwijanie talentów plastycznych dzieci.

 

Dzień Matematyki – międzygrupowy konkurs matematyczny – zabawy matematyczne z monetami, doskonalenie umiejętności przeliczania, klasyfikowania, wydawania reszty itp.: rozwijanie logicznego myślenia, podnoszenie kompetencji matematycznych, rozwijanie słownictwa matematycznego.

 

Światowy Dzień Pieniądza – przeprowadzenie zajęć w grupach dotyczących banknotów i monet polskich, eksperymentowanie

i manipulowanie pieniędzmi, uświadomienie dzieciom wartości pieniądza, wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej banknoty, przybliżenie historii pieniędzy, wykorzystanie monitora interaktywnego.

 

Międzygrupowy konkurs plastyczno-techniczny „Moja skarbonka”– zachęcanie dzieci do zapoznania się z tematyką oszczędzania, wykorzystania surowców wtórnych, rozwijanie kreatywności, talentów i zainteresowań dzieci.

 

Każdy z nas jest inny” – stworzenie grupowego systemu norm i zasad regulującego życie w społeczności przedszkolnej; umieszczenie go

w widocznym miejscu w sali i poinformowanie rodziców o obowiązującym kodeksie – współpraca z domem rodzinnym w celu wspólnego działania.

 

Zapoznanie z kodeksem savoir-vivre – wdrażanie do respektowania go poprzez stosowanie zwrotów grzecznościowych podczas: powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia, proszenia, dziękowania; nabywanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci.

 

Kącik naszych emocji”- zorganizowanie w sali miejsca wypoczynku

i relaksacji oraz wyciszenia negatywnych emocji; rozwijanie umiejętności radzenia sobie z emocjami, rozpoznawanie i nazywanie uczuć swoich

i innych.

Od koleżeństwa do przyjaźni” - ukazywanie wartości przyjaźni, koleżeństwa, poszanowania pracy z wykorzystaniem literatury; zwrócenie uwagi na rolę koleżeństwa i przyjaźni w życiu człowieka kształtowanie postawy bycia dobrym kolegą, koleżanką.

 

Utalentowany przedszkolak” promowanie umiejętności naszych przedszkolaków w środowisku lokalnym - nabywanie wiary we własne możliwości; udział w konkursach na terenie gminy.

Rada szkoleniowa „Rozwój inteligencji emocjonalnej dziecka” rozwijanie zdolności do rozumienia emocji własnych oraz współodczuwania stanów emocjonalnych innych ludzi”.

 

Emocja na plakacie” – stworzenie grupowego plakatu przedstawiającego wybraną emocję – wspieranie rozwoju emocjonalnego i społecznego oraz rozwijanie inteligencji emocjonalnej, zrobienie wystawki w holu głównym przedszkola.

Dzień Przyjaciela– zorganizowanie Dnia przyjaciela w obrębie grup, uświadomienie dzieciom, jak ważne jest bycie dla siebie życzliwym

i miłym, znaczenia przyjaźni i dbania o relacje, oraz o konieczność szanowania siebie nawzajem, zastosowanie przysłowia „Kto znalazł przyjaciela, znalazł skarb”.

 

Emocje i wartości – zorganizowanie przez specjalistów pracujących na terenie przedszkola (psycholog, pedagog specjalny, logopeda) cyklicznych warsztatów dla dzieci na temat integracji, empatii, komunikacji itp.) – wskazanie umiejętności radzenia sobie z emocjami.

 

Inspirowanie dzieci do zabaw teatralno – muzycznych – współpraca nauczycieli poszczególnych grup z nauczycielami prowadzącymi kółko – przygotowanie przedstawienia na wybraną uroczystość przedszkolną promującego wartości dziecka; realizowanie konkretnych celów związanych z budowaniem świata wartości.

 

Dzień szacunku” – Dzień Babci i Dziadzia” – wzmocnienie więzi emocjonalno – społecznej z rodziną, kształtowanie poczucia przywiązania i szacunku do dziadków, nawiązanie bliższych kontaktów z babcią i dziadkiem poprzez radosne, wspólne przeżywanie ich święta.

Święto radości, optymizmu i uśmiechu”- bal karnawałowy – dostarczenie radości z wcielania się w role różnych postaci bajkowych, doświadczenie przyjemnych doznań wynikających z udziału we wspólnych zabawach i konkursach, kształtowanie u dzieci postawy kulturalnego zachowywania się w czasie imprezy przedszkolnej.

 

Kontynuacja ogólnopolskiej akcji ,,Cała Polska czyta dzieciom” – dalsza współpraca z biblioteką, zapraszanie rodziców oraz osób chętnych do czytania dzieciom w celu rozwijania wrażliwości na prawdę i dobro.

Włączenie się w akcje charytatywne m.in. „Góra grosza”, „Pomagamy zwierzętom zimą” – wdrażanie dzieci do pomagania innym, budzenie wrażliwości na krzywdę innych osób i zwierząt.

 

Wiem czym jest piękno natury”- powitanie wiosny - prezentacja uzdolnień muzycznych i teatralnych dzieci, poznawanie wybranych tradycji ludowych związanych z nadejściem wiosny, rozwijanie zainteresowań otaczającym środowiskiem przyrodniczym i zachodzącymi w nim zmianami. Integrowanie społeczności przedszkolnej we wspólnym przeżywaniu i zabawie.

Cykliczne promowanie osiągnięć naszego przedszkola, uzdolnień dzieci na łamach lokalnego miesięcznika „Pogórze” w formie elektronicznej.

 

Przygotowanie Gazetki przedszkolaka w formie elektronicznej – stosowanie różnorodnych metod i form pracy jako inspiracji do podejmowania działań, kształtowanie właściwych postaw wychowanków.

Udział nauczycieli w szkoleniach w ramach wzbogacenia warsztatu pracy w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystania technologii komunikacyjnych w procesach edukacyjnych.

 

Jak kształtować pozytywne emocje u dzieci” – warsztaty dla rodziców z udziałem specjalistów – rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych, uświadamianie rodzicom konieczności wspierania rozwoju społecznego i emocjonalnego dzieci oraz rozwijania inteligencji emocjonalnej.

Kocham moją mamę i mojego tatę - pomagam im gdy trzeba” – obchody Dnia mamy i taty; integracja społeczności przedszkolnej – dzieci, rodziców i nauczycieli; prezentowanie własnych umiejętności wokalnych oraz tanecznych; tworzenie miłej atmosfery.

Wycieczka do Szkoły „Jak jest w szkole?” – nazywanie dalszych etapów edukacji, spotkanie integracyjne z uczniami klas pierwszych, zapoznanie się z budynkiem szkoły.

W krainie wartości” - przygotowanie bajki w ramach kółka teatralno-muzycznego współpraca z rodzicami – ukazanie dzieciom podstawowych wartości (męstwo, sprawiedliwość, roztropność, pracowitość, skromność, wdzięczność, gotowość do pomocy, współczucie i odpowiedzialność) w celu nabywania umiejętności współdziałania i radzenia sobie w życiu społecznym.

 

- Dzień Dziecka – gry i zabawy terenowe na placu przedszkolnym, konkursy z nagrodami, zabawy muzyczno-ruchowe – stwarzanie radosnej i życzliwej atmosfery.

 

Budowanie dziecięcego systemu wartości” - wykorzystanie utworów literackich, piosenek, obrazów, do poznawania różnych postaw i norm społecznych – dostarczenie dzieciom odpowiednich doświadczeń

oraz kierowanie ich spostrzeżeniami i myśleniem w czasie analizy różnorodnych sytuacji społecznych przedstawionych w tekście literackim;

 

Wycieczka do Zoo w Krakowie - obserwacja i czerpanie pozytywnych wrażeń w kontakcie z przyrodą, zainteresowanie różnorodnością gatunków świata zwierząt oraz kształtowanie świadomości ekologicznej.

 

Wycieczka tematyczna do Pizzeri w Czarnej Tarnowskiej - poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia: społecznego, gospodarczego i kulturalnego. Przypomnienie zasad kulturalnego zachowania się przy stole i w miejscach publicznych. Samodzielne podejmowanie wyborów przy wykonaniu pizzy.

 

Kontynuacja działalności kółek zainteresowań: kółko plastyczne, matematyczne z elementami kodowania, muzyczno – teatralne

i ekologiczne – podniesienie jakości edukacji i zainteresowań dzieci.

Element zostanie usunięty i nie będzie można go przywrócić