Koncepcja pracy PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata Morys- Drogoś   
czwartek, 17 maja 2012 19:33

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach

i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie

o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do

ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej

wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola.

Roczny plan pracy w przedszkolu Publicznym im . W. Majak w Pleśnej

w roku szkolnym 2020/21

Proces edukacyjny:

1.“ Kodowanie super sprawa, gdy nauka i zabawa”- gry i zabawy logiczne.

2.“Przedszkolak przyszłym czytelnikiem” – rozwijanie wrażliwości dzieci na

teks ti żywe słowo, kształtowanie prawidłowej wymowy.

Kierunki realizacji polityki oświatowej w roku szk. 2020/2021

1.Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno –

pedagogicznegowszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb

rozwojowych i edukacyjnych.

2.Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych

oraz metod kształcenia na odległość.

3.Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.

4.Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw

i respektowanie norm społecznych.

DZIAŁANIA

 

 

Stosowanie różnorodnych metod i form pracy jako inspiracji do

podejmowania działań matematycznych zapewniające wychowankom osiągnięcie

sukcesów rozwojowych w sposób atrakcyjny, twórczy i aktywny

(metoda samodzielnych doświadczeń, zadań

stawianych dziecku, kierowania własną działalnością dziecka, instrukcje, metoda projektów).

Tworzenie warunków do podejmowania działalności matematycznej w korelacji z innymi

obszarami edukacyjnymi, wprowadzanie elementów kodowania z zakresu edukacji

matematycznej, artystycznej, ruchowej i językowej.

Kodowanie w przedszkolu- wszechstronne stymulowanie dzieci. Wykorzystywanie

w pracy zbiorów bibliografii przedszkolnej z zakresu edukacji matematycznej.

Spotkanie z policjantem- utrwalenie zasad ruchów drogowego, bezpiecznego pobytu

w przedszkolu.

Rada szkoleniowa nt “Kodowanie na dywanie – wpływ zabaw na rozwijanie logicznego myślenia i dzieci,

nauka poprzez zabawę i doświadczanie”.

Propozycje zabaw w każdej grupie wiekowej” - wprowadzanie elementów kodowania do zajęć

z zakresu edukacji matematycznej.

Rozwijanie zamiłowań matematycznych dzieci- konkurs plastyczny “Figurolandia”- konkurs

niezrealizowany z powodu pandemii, przeniesiony na rok szkolny 2020/2021

“Mozaikowa bomba”- konkurs matematyczny grup młodszych

“Mozaikowa pisanka”- konkurs matematyczny grup starszych.

“Matematyczny zawrót głowy”- cykliczne organizowanie (pory roku) dni poszukiwania matematyki

w przyrodzie, w środowisku społecznym, technicznym.

“Tropem Pani Jesieni”- jesienny rajd pieszy inspirowany zabawami tropiącymi oraz grami terenowymi.

“Gdzie jesteś Święty Mikołaju? Z której strony nadchodzi Mikołaj?” - czerpanie radości z kontynuowania tradycji, zagadki

od Mikołaja – rozwijanie umiejętności logicznego myślenia.

“Szukamy wiosny”- integrowanie społeczności przedszkolnej we wspólnym przeżywaniu i zabawie.

Kreatywne popołudnie zabawy typu: sudoku, labirynt, liczmany, gry planszowe.

“Kolorowa matematyka” dzień matematyki - 12 marzec- zabawy matematyczne w starszych grupach

wiekowych – rozbudzanie zainteresowań matematyką, podnoszenie kompetencji matematycznych.

“Matematyka na ulicy”- realizowanie podczas spacerów

dostrzeganie kształtów figur geometrycznych w otoczeniu, posługiwanie się wiedzą matematyczną

w sytuacjach życia codziennego.

“Matematyka ukryta w bajkach i literaturze dla dzieci”- realizacja treści matematycznych z

wykorzystaniem treści bajek, wierszyków, wyliczanek

Zorganizowanie konkursu matematycznego “Mistrz kodowania”

w grupach dzieci starszych

“Cała Polska czyta dzieciom”- kontynuowanie akcji

w poszczególnych grupach- czytanie bajek i opowiadań

przez nauczycieli w wybranej porze dnia oraz współpraca

z bibliotekarzem Gminnej Biblioteki Publicznej w Pleśnej.

Udział w akcji “Sprzątanie Świata” organizowanej na terenie ogrodu przedszkolnego oraz terenie

wokół przedszkola.

“Zgodnie gram”- matematyczne zabawy z kolorowymi kubkami, kodowanie na dywanie – rozwijanie

umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, wnioskowanie, kształtowanie umiejętności odkodowania informacji.

Wycieczka do PSP w Tarnowie- poznanie zasad bezpieczeństwa i podczas pożaru, eksperymentowanie z dymem.

“Kodowanie na dywanie”- rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez zabawy (odwzorowanie

układów np. rytmów). Wykorzystanie gry Scottie go!, wiatrak matematyczny.

“Muzyczne obrazy” – kreatywne układanie inspirowane muzyką.

Układanie kompozycji w oparciu o wysłuchaną muzyką o różnych charakterze, tempie i dynamice.

Prowadzenie pracy w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w ramach zespołów

psychologiczno-pedagogicznych, prowadzenie systematycznej dokumentacji. Tworzenie nowych

kart pracy z wykorzystaniem technologii informatycznej. Współpraca z Powiatową Poradnią Psychologiczno

– Pedagogiczną.

“Jak powstaje książka?”- wycieczka do Gminnej Biblioteki Publicznej w Pleśnej

Rozwijanie kompetencji pro-zawodowych u dzieci w wieku przedszkolnym- zapoznanie z różnymi zawodami,

wychowanie obywatelskie, rozwijanie przedsiębiorczości i kreatywności – zapraszanie osób wykonujących

różne zawody

Wycieczki do kina i teatru oraz autokarowa wycieczka

- Europejski Centrum Bajki w Pacanowie- dzieci starsze

- Zawada- Park Rozrywki- dzieci młodsze

Piknik Rodzinny połączony z uroczystością Dnia Mamy i Taty

Współpraca z rodzicami- wychowanie do wartości – udział w uroczystościach i imprezach

okolicznościowych w przedszkolu. Udział rodziców w organizowaniu procesu wychowawczo –

dydaktycznego. Tworzenie partnerskich relacji pomiędzy rodzicami a przedszkolem. Dążenie

do ujednolicenia działań przedszkola i środowiska rodzinnego.

Kontynuowanie systematycznej i ścisłej współpracy z rodzicami na rzecz rozwoju dzieci –

uaktualnienie grup na FB, udostępnianie kart pracy, konsultacje z rodzicami poprzez kontakt osobisty,

telefoniczny, on-line.

Prowadzenie pracy z dziećmi potrzebującymi pomocy jak i z dziećmi zdolnymi, kontynuowanie

działalności kółek zainteresowań i zajęć dodatkowych- wspomaganie rozwoju dzieci z uwzględnieniem

ich indywidualnych potrzeb rozwojowychi edukacyjnych oraz rozpoznawanie indywidualnych

potrzeb psychofizycznych .

Współpraca z Gminą Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pleśnej- profilaktyka różnych uzależnień.

Współpraca z różnymi Instytucjami działającymi na Terenie Gminy Pleśna: Parafia Rzymsko- Katolicka,

Centrum Kultury, Szkoła Podstawowa

Prezentacja zdolności recytatorskich- konkurs literacki z wykorzystaniem kanonu literatury dziecięcej

(Brzechwa, Tuwim, Konopnicka, Janczarski)

“Święto Bajkowej Krainy’- bal karnawałowy z bohaterami ulubionych bajek

Konkurs plastyczny “Moja własna książka”- tworzenie własnych książeczek przez dzieci we współpracy

z rodzicami- wystawa wykonanych prac w holu przedszkola

Pedagogizacja rodziców – prelekcja “Wpływ czytania na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym” –

zaproszenie osoby związanej z literaturą dziecięcą.

Aktualizowanie kącików książek zgodnie z omawianą tematyką.

Wprowadzenie zwyczajów opowiadania bajek przez dzieci w starszych grupach.

Wypracowanie narzędzi do prowadzenia pracy zdalnej. Utworzenie grup przedszkolnych na portalu

społecznościowym FB, udostępnianie ciekawych propozycji zabaw, filmów edukacyjnych,

umieszczanie ogłoszeń, informacji.

Zabawy z wierszami – odzwierciedlanie treści wiersza za pomocą ruchu, gestu, mimiki twarzy,

rozwijanie pamięci i wyobraźni, uwrażliwienie dzieci na piękno utworu literackiego.

“Spektakle i widowiska teatralne”- pokaz multimedialny, oglądanie nagrań przedstawiające

różne formy teatralne tj. drama, teatr lalkowy, pantomina, teatr cieni, teatr żywego aktora

Rada szkoleniowa “Książka - bawi, uczy, wychowuje” poznanie roli książki w rozwoju psychicznym,

intelektualnym i społecznym dziecka,

Współpraca z pracownią “Jaszczur i Przyjaciele” – koncerty muzyczne, zapoznanie

z różnorodnymi instrumentami.

“Obchody Światowego Dnia Książki Dziecięcej”- 23 kwietnia – zaprezentowanie przez

rodziców utworów literatury dziecięcej, przeprowadzenie quizu “Witajcie w naszej bajce” –

popularyzacja literatury dziecięcej oraz dostarczenie radosnych przeżyć przedszkolakom.

Organizowanie “Zgaduj- zgaduli” w formie zabawowej na temat znajomości treści bajek

i bohaterów bajkowych.

“Małe formy sceniczne”- prezentowanie przez dzieci różnorodnych bajek, wierszy itp.

na uroczystościach przedszkolnych

Rozwijanie kompetencji cyfrowych. Korzystanie z nowoczesnych technologii.

Udział nauczycieli w warsztatach rozwijających kompetencje cyfrowe.

Rozwijanie u dzieci umiejętności komunikacyjnych, motywowanie do poszukiwania

przez dzieci odpowiedzi na nurtujące je problemy w sposób dla nich ciekawy,

angażujący do działania – e-book, gry edukacyjne, aplikacje, strony www.

YouTube, korzystanie z narzędzi informatycznych dostępnych w przedszkolu.

Wykorzystywanie zabaw badawczych i eksperymentowanie poprzez organizacje

kącików zainteresowań oraz planowanie eksperymentów i badań w zajęciach organizowanych.

 

Organizacja spotkań, przedsięwzięć, uroczystości będzie uzależniona od zaistniałej sytuacji epidemiologicznej

Poprawiony: sobota, 12 września 2020 19:10
 
Joomla 1.5 themes, hosting company.