Publikacje PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata Morys- Drogo?   
poniedziałek, 18 czerwca 2012 20:55

Modu? V-Tradycyjnie czy inaczej- metody i formy wspó?pracy  z rodzicami.Autorytet nauczyciela.

Modu? IV-Rodzic w przedszkolu- trudna sprawa.

Modu? III- Wspó?praca z rodzicami od poniedzia?ku do pi?tku

Modu? II-Przedszkole miejscem edukacji pedagogicznej rodziców

Modul I- Rodzic i nauczyciel- wspólnota oddzia?ywa? wychowawczych

Rodzice s? partnerami przedszkola

Modu? VI- Wykorzystanie technik C. Freineta do stymulowania rozwoju psychofizycznego dziecka w wieku przedszkolnym.

Modu? IV,V- Twórczy nauczyciel szans? wspierania dziecka w rozwoju. Terapia dzieci muzyk?, ruchem i s?owem.

Modu? III- Sukcesowi trzeba pomóc. Czyli co wp?ywa na sukcesy dziecka?

23.01.2014- Modu? II- Obserwacja i diagnoza w pomocy psychologiczno- pedagogicznej i indywidualizacji.

Europejski Fundusz Spo?eczny- szkolenia nauczycieli

Modu? I- obserwacja i diagnoza pedagogiczna w przedszkolu.3.10.2013 roku odby?o sie w naszym przedszkolu 1 spotkanie  w ramach projektu " Bezpo?rednie wspomaganie szkó? poprzez kompleksowe doskonalenie nauczyczycieli- drog? do sukcesu edukacyjnego uczniow Powiatu tarnowskiego" realizowanego w ramach Priorytetu III " Wysoka jako?? systemu o?wiaty", Dzia?ania 3.5, Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkó?, wspó?finansowane ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

Spotkanie z logoped?-nauka czytania

Logopeda dr Magdalena Peterek 24.06.2013 roku w grupie dzieci 6 letnich przedstawila  nauk? czytania metod? sylabow?, która jest o wiele lepsza do nauki czytania w j?zyku polskim. Najpierw samog?osko nast?pnie sylaby otwarte.Metoda sylabowa jest znana od wielu lat i szczególnie wykorzystywania w terapii pedagogicznej do przezwyci??ania trudno?ci uczniów w czytaniu i pisaniu. Jest bardzo prosta w uczeniu i nauczaniu. Rozwija wszystkie funkcje poznawcze (analizator wzrokowy, analizator s?uchowy w tym s?uch fonemowy, analizator ruchowy) oraz wspó?prac? mi?dzy nimi (tzw. koordynacj?).Celem nauczania t? metod? jest ca?kowite wyeliminowanie g?oskowania z nauki czytania oraz wykorzystanie naturalnej sk?onno?ci ka?dego cz?owieka do mówienia sylabami. Mówienie sylabami to spowolnienie mowy, jest naturalne i nie trzeba si? go uczy?, w przeciwie?stwie do g?oskowania, które jest sztuczne i zmienia d?wi?kowy obraz wyrazu (o tym wi?cej pisz? w cz??ci po?wi?conej metodzie g?oskowej).

Zosta? przyjacielem natury

Zespo?y szkoleniowe nauczycieli-dzielimy sie swoj? wiedz? i do?wiadczeniem- warsztaty dla nauczycieli na temat " Diagnoza i obserwacja w przedszkolu", "Pomoc psychologiczno pedagogiczna w przedszkolu

Gry i zabawy relaksacyjne oraz  przeciwko agresji

Agresja w przedszkolu ? co warto o niej wiedzie? i jak jej przeciwdzia?a?

Dzieci?ce liczenie

Rola nauczyciela w kszta?towaniu pi?knej poprawnej mowy

Jak? wiedz? z zakresu edukacji europejskiej powinny zdobywa? dzieci" - sposoby przybli?ania dzieciom przedszkolnym podstawowych informacji o ?yciu ludzi w innych krajach zjednoczonej Europy

Metody pracy kszta?tuj?ce poj?cia matematyczne dzieci w wieku przedszkolnym, dojrza?o?? dziecka do uczenia si? matematyki wg Edyty Gruszczyk-Kolczy?skiej

Jak redagowa? gazetk? przedszkoln? - usprawnianie obiegu informacji na p?aszczy?nie Przedszkole - Rodzice - Grono Pedagogiczne

Konwencja o Prawach Dziecka w praktyce przedszkolnej

Pedagogika zabawy - zabawy z chust? animacyjn?

Polska moja Ojczyzna

Wp?yw zaj?? muzyczno-tanecznych na rozwój i wychowanie dziecka w wieku przedszkolnym

Program autorski "W zdrowym ciele - zdrowy duch" - grupa dzieci 3-4 letnich

Promujemy zdrowy styl ?ycia w przedszkolu i w rodzinie

Rozwijanie postaw twórczych dziecka, umo?liwienie kontaktu ze sztuk? i literatur?

Poprawiony: poniedziałek, 02 listopada 2015 16:45
 
Joomla 1.5 themes, hosting company.