Historia przedszkola PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata Morys- Drogo?   
czwartek, 17 maja 2012 19:26

Miejscowo?? Ple?na znajduje si? w powiecie tarnowskim, na Pogórzu Ci??kowickim, w dolinie rzeki Bia?ej, w województwie ma?opolskim. Przedszkole jest jedyn? tego typu placówk? na terenie Gminy, dlatego te? ucz?szczaj? do niego dzieci z kilku wiosek: z Plesnej, ?owczówka, Wo?nicznej, Lichwina, Rychwa?du, Rzuchowej, Lubinki, Janowic, Szczepanowic. Od dnia 1.09 2007 roku rozpocz??a dzia?alno?? filia Przedszkola Publicznego w Ple?nej, która funkcjonowala przez 1 rok w Rzuchowej.Obecnie wchodzi ona w sklad Zespo?u Przedszkolno- Szkolnego w Rzuchowej. Przedszkole jest dost?pne dla wszystkich dzieci, tak?e dla dzieci niepe?nosprawnych.

HISTORIA PRZEDSZKOLA

 

 

Przedszkole w Ple?nej zosta?o utworzone w 1961 roku. Mie?ci?o si? w starym budynku po szkole podstawowej. Dzi?ki wielkiemu zaanga?owaniu pierwszej Pani dyrektor przedszkola W?adys?awy Majak, w?adz lokalnych i rodziców budynek zosta? dostosowany do potrzeb dzieci przedszkolnych. Z ka?dym rokiem przedszkole i ogród wzbogaca?y si? o nowe urz?dzenia i zabawki. Przedszkole pocz?tkowo 1-oddzia?owe. Z roku na rok zwi?ksza?a si? liczba dzieci, a w 1975 funkcjonowa?y ju? 3 oddzia?y. Marzeniem pani Majak by?o przedszkole z prawdziwego zdarzenia. Marzenie to urzeczywistni?o si? 1 wrze?nia 1985 roku. W nowym przedszkolu s? jasne, przestronne sale, sypialnia, dwie jadalnie, kuchnia z zapleczem magazynowym. Obecnie przedszkole funkcjonuje w 5 oddzia?ach. Pomieszczenia przedszkolne s? funkcjonalnie urz?dzone i zadbane. Budynek otacza du?y ogród z ciekawym ukszta?towaniem terenu. Górki, zagajniki, zielone sale poprzedzielane ?cianami winogron, place zabaw z urz?dzeniami ogrodowymi, amfiteatr letni i niewielki lasek brzozowy. W teren ogrodu wkomponowane s? zielone iglaki, krzewy i kwiaty kwitn?ce od wiosny do jesieni. Ogród przedszkolny wyposa?ony jest w 3 place zabaw z ró?norodnymi urz?dzeniami do zabaw na ?wie?ym powietrzu. Urz?dzenia do zabawy dostosowane s? do poszczególnych grup wiekowych. Na palu zabaw dla Maluszków znajduje si? karuzela, wa?ki, bujaki, domek ze zje?d?alni?,  " Czarodziejski domek" i piaskownica. Plac zabaw dla ?redniaków wyposa?ony jest w 3 hu?tawki, przeplotnie, wie?e ze zje?d?alni?, wa?k?, 2 piaskownice. Plac zabaw dla najstarszej grupy wiekowej  urz?dzony jest w formie toru przeszkód- ruchomy mostek, drabinki sprawno?ciowe, tunel, przeplotnia. Dzieci maj? mo?liwo?? korzystania ze wszystkich urz?dze? pod czujnym okiem nauczycieli. Od 2001 roku przedszkole nosi imi? zmar?ej w 1993 roku pierwszej dyrektorki przedszkola - W?adys?awy Majak. W 2006 roku dzi?ki wysi?kom Dyrektora Przedszkola Pani Teresy Cybulskiej, pomocy rodziców i nauczycieli na cmentarzu w Ple?nej stan?? pomnik przypominaj?cy wszystkim mieszka?com miejscowo?ci o osobie W?adys?awy Majak.  Patron przedszkola pozostaje w ci?g?ej pami?ci, rodziców, nauczycieli i dzieci. ?wie?e kwiaty i wci?? pal?ce si? znicze ?wiadcz? o naszej pami?ci.

 Poprawiony: wtorek, 08 września 2015 19:15
 
Joomla 1.5 themes, hosting company.