Regulamin funkcjonowania placówki w okresie pandemii koronawirusa PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata Morys-Drogoś   
sobota, 29 sierpnia 2020 20:22

Szanowni Rodzice!

Zapraszamy do zapoznania się z obowiązującym od 1.09 2020 r. regulaminem i przestrzeganiem tego regulaminu.Regulamin wraz z załącznikami wywieszony został w przedszkolu tuż przy drzwiach wejściowych.

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA PLACÓWKI W OKRESIE PANDEMII K0RONAWIRUSA SARS-CoV-2

 • W przedszkolu obowiązują procedury: postępowania na wypadek podejrzenia zakażeniem SARS -CoV2 i w zakresie s stosowania zasad higieny i bezpieczeństwa przez dzieci i pracowników w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem SARS-CoV-2 zatwierdzonej 08.05.2020r. obowiązujący od dnia 01.09.2020r. /zał, 1,2,3/
 • Przedszkole jest czynne w godzinach 6.00 – 17.00.
 • Dzieci przyprowadzane są do godziny 9.00. Po jej upływie placówka zostaje zamknięta, następuje dezynfekcja klamek, poręczy i ciągów komunikacyjnych.
 • Rodzic /opiekun/zobowiązany jest do złożenia Oświadczenia dotyczącego pobytu dziecka w przedszkolu w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 (Zał. nr 4).
 • Rodzic/opiekun/ osoba upoważniona nie wchodzi do budynku, przekazuje dziecko pracownikowi przedszkola w głównych drzwiach wejściowych. Pracownik dokonuje pomiaru temperatury ciała dziecka. W wyjątkowej sytuacji rodzice dzieci nowoprzyjętych do przedszkola będą mieli możliwość wejścia do szatni przez pierwszy tydzień z zachowaniem wszelkich obowiązujących wytycznych GIS.
 • Osoby przyprowadzające dziecko do placówki są zobowiązane zachować dystans od osoby przyjmującej dziecko min. 2 m i mieć zasłonięte usta i nos. Przed wejściem należy zdezynfekować ręce korzystając ze stacji do dezynfekcji. Stacja do dezynfekcji przeznaczona jest wyłącznie dla osób dorosłych. Zabrania się korzystania z niej przez dzieci.
 • Dzieci rano po wejściu do sali przedszkolnej myją ręce w łazience zgodnie z instrukcją GIS.
 • Zabronione jest przyprowadzanie dzieci przez osoby chore lub przebywające na kwarantannie.
 • Jeżeli dziecko wykazuje oznaki osoby chorej pracownik ma prawo odmówić przyjęcia dziecka do placówki i poinformować rodzica o konieczności udania się na konsultacje lekarskie.
 • W przypadku podejrzenia zarażenia w placówce pracownik lub dziecko będzie natychmiast odizolowane o sytuacji zostanie natychmiastowo poinformowany dyrektor placówki, rodzic i Inspekcja Sanitarna.
 • Dziecko nie zabiera ze sobą niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek poza wyprawką podaną na stronie internetowej przedszkola i w załączniku. /zał. 5/
 • Po odebraniu dziecka przez nauczyciela przedszkolak przebiera się w szatni pod nadzorem pracownika obsługi i zostaje zaprowadzany przez niego do odpowiedniej sali.
 • Dziecko w czasie pobytu w przedszkolu objęte jest stałym dozorem i opieką nauczyciela lub upoważnionego pracownika przedszkola. Grupą opiekują się przydzieleni wychowawcy.
 • Zajęcia opiekuńcze w danej grupie są organizowane zawsze w tej samej sali.
 • Sala, w której przebywają dzieci jest wietrzona co najmniej raz na godzinę, w czasie przerw w zajęciach, a także w miarę potrzeby w trakcie zajęć.
 • Dzieci jedzą posiłki o wyznaczonych godzinach. Trzy grupy spożywają posiłki na swoich salach, pozostałe trzy korzystają z jadalni.
 • Dziecko, które korzysta z toalety pod nadzorem woźnej lub pomocy wychowawczej myje ręce zgodnie z umieszczoną w łazience instrukcją.
 • W okresie trwania stanu epidemii zawieszone są wszystkie wyjścia poza teren placówki, w miarę sprzyjających warunków atmosferycznych korzystają z placu zabaw na terenie ogrodu przedszkolnego po uprzedniej dezynfekcji urządzeń przez konserwatora.
  • Rodzic/opiekun/osoba upoważniona odbiera dziecko z głównego wejścia placówki.
  Poprawiony: sobota, 29 sierpnia 2020 20:43
   
  Joomla 1.5 themes, hosting company.